Požární bezpečnost fotovoltaických elektráren
Solární fotovoltaické elektrárny (FVE) budou s velkou pravděpodobností hrát v energetice čím dál větší roli. I přesto, že fotovoltaika patří mezi bezpečné technologie, určitá požární rizika v tomto oboru existují. Seznámíme se základními bezpečnostními riziky FVE, statistikami požárů v ČR a základní požární prevencí.
Kolem požární bezpečnosti FVE často panují pochybnosti a nejistoty. Je třeba se na problematiku podívat zejména z hlediska statistických dat a průzkumů, které mluví jasně. Fotovoltaické elektrárny či přímo solární panely nepředstavují zvýšené riziko a je třeba na ně pohlížet stejně jako na jakákoliv jiná elektrická zařízení.

JE FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA BEZPEČNÝ?

Stejně jako u každého elektrického systému by fotovoltaický systém, který je správně nainstalován kvalifikovanou osobou, neměl představovat významnější riziko, avšak určitá nezanedbatelná bezpečnostní rizika přináší. To znamená, že může dojít k mimořádné události. K požárům často přispívá neodborná instalace a nedostatečná údržba. Pro snížení rizika požáru jsou proto důležité pravidelné kontroly a revize solárních panelů a celého fotovoltaického systému kvalifikovanou osobou.

KDO MŮŽE PROVÁDĚT INSTALACI FOTOVOLTAIKY?

Instalaci FVE se solárními panely lze provádět do určité velikosti svépomocí, ale nedoporučuje se to kvůli bezpečnosti a zvýšenému riziku požáru v důsledku neodbornosti. Podléhají-li solární panely dotačnímu programu podpory ze státních či evropských dotací, je podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií povinností zajistit instalaci oprávněnou osobou, která je držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci Elektromontér fotovoltaických systémů (kód:26-014-H). Tuto kvalifikaci lze získat prostřednictvím autorizovaných orgánů jmenovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Vyžádejte si proto u svého potenciálního dodavatele FVE osvědčení o profesní kvalifikaci, snížíte tím riziko požáru a jiných mimořádných událostí.

JAK ČASTÉ JSOU POŽÁRY FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN?

Podle statistik Hasičského záchranného sboru České republiky došlo v letech 2011 až 2016 na území České republiky k 62 požárům, které měly souvislost s fotovoltaickými elektrárnami, což představuje průměrně 10 požárů ročně, přičemž za stejné období došlo v přepočtu průměrně k 18 479 požárům ročně. Podle propočtů HZS ČR představují požáry FVE pouze 0,054 % všech požárů na našem území. To je dostatečný důkaz, že vzhledem ke stoupajícímu trendu instalací solárních panelů není situace nijak závažná. Obdobně tomu je např. v sousedním Německu, kde je instalací FVE podstatně více než u nás.

CO ZPŮSOBUJE POŽÁRY SOLÁRNÍCH PANELŮ – JAKÉ JSOU PŘÍČINY?

Podle posouzení požárního rizika z roku 2015 Německého ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU) problémy s fotovoltaikou nejčastěji způsobuje:
chybná instalace FVE (38 %),
výrobní vada komponentů (35 %),
chyba v projektu FV systému (17 %),
vnější vlivy prostředí (10 %).

CHYBNÁ INSTALACE FVE (38 %)

Neodborná a chybná instalace má pravděpodobně největší podíl na požárech fotovoltaických elektráren. Mezi nejčastější chyby patří:
neodborné zapojení napájecích kabelových DC konektorů,
chybné spojení izolované části kabelů s konektory,
špatné nebo žádné odlehčení kabelových svazků,
špatné dotažení svorkovnic a šroubových spojů.

VÝROBNÍ VADA KOMPONENTŮ (35 %)

Výrobní vady komponentů do fotovoltaických systémů představují pravděpodobně druhou nejčastější příčinu požárů FVE. Nejčastěji tyto vady způsobuje design produktu, použité materiály a kvalita provedení jednotlivých komponent, konkrétně solárních panelů a měničů (DC/AC).

CHYBA V PROJEKTU FV SYSTÉMU (17 %)

Chybný nebo špatně navržený projekt fotovoltaického systému stojí za 17 % požárů FVE. Nejčastěji jsou příčinou zejména:
špatně zvolené pojistky (DC), měniče a svorky pro hliníkové kabely;
nevhodně navržená kabeláž – poddimenzování;
špatné umístění měniče, kdy dochází ke korozi nebo vystavení přímému slunci.

VNĚJŠÍ VLIVY PROSTŘEDÍ (10 %)

Určité riziko představují také vnější vlivy, zejména povětrnostní podmínky (např. silný vítr) nebo poškození zařízení zvěří (překousání kabelů apod.).
Celkem významnou roli při vzplanutí jakýchkoliv elektrických zařízení hraje přetížení určité komponenty nebo spoje, což způsobuje přehřívání problémové části. Čím více se zvyšuje teplota vodičů, tím více se zvyšuje elektrický odpor. Dosáhne-li teplota extrémních hodnot, může docházet k tavení izolace a okolního hořlavého materiálu, což v konečném důsledku může způsobit i požár.

PROBLÉMY PŘI HAŠENÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ

Podle hasičů jsou požáry solárních panelů velmi obtížné. Protože FV zařízení je připojeno k elektrickému proudu, v žádném případě není možné ho hasit standardním způsobem. Jednou z prvních věcí po příjezdu hasičské jednotky je proto odstavení hlavního jističe. Následně je možné požár hasit pěnou s vodou, případně oxidem uhličitým pomocí speciální techniky.
Mezi největší komplikace při hašení požárů solárních panelů patří fakt, že:
nemusí být v místě požáru vidět, např. kvůli svému umístění na ploché střeše apod.;
hasivo nelze vždy aplikovat na celou plochu požáru;
střechy budov jsou často více zatížené a při požáru hrozí větší riziko jejich zřícení;
hašení je možné pouze z výškové techniky, protože žebříky se nesmí dostat do kontaktu se střechou;
v místě požáru se mohou nacházet různé druhy solárních panelů, např. s olejem;
v místě instalace FVE často chybí nebo je nedostatečná ochrana proti šíření požáru.

CO JE TO RYCHLÉ VYPNUTÍ SOLÁRNÍ ENERGIE A JAK FUNGUJE?

Rychlé vypnutí solární energie se týká schopnosti, snadno vypnout systém solárních panelů v případě nouze. Hlavním účelem tohoto nařízení bylo poskytnout hasičům způsob, jak "vypnout" zdroj energie během požáru.

PROČ JE ZAPOTŘEBÍ RYCHLÉ VYPNUTÍ SOLÁRNÍ ENERGIE?

Systém solárních panelů má vodiče, které se elektricky nabijí vždy, když svítí slunce.
Bez zařízení pro rychlé vypnutí neexistuje bezpečný způsob, jak vypnout proud procházející těmito vodiči.
Většina lidí by předpokládala, že pouhým vypnutím solárního střídače se vypne napájení, ale takhle to nefunguje. Stále byste měli energii generovanou solárními panely a stále byste měli energii v elektrických kabelech pocházejících ze solárních panelů.
Tento živý proud představuje riziko úrazu elektrickým proudem pro každého, kdo přichází do styku se systémem solárních panelů, včetně prvních respondentů, kteří mohou reagovat na nouzovou situaci na vaší střeše.
Hasiči jsou zvláště ohroženi, protože je běžné, že větrají hořící konstrukce vyřezáváním otvorů do střech nebo stěn, což je může přivést do přímého kontaktu s vodiči nebo dráty systému solárních panelů.
Rychlé vypnutí řeší tento problém tím, že odpojí systém solárních panelů za méně než minutu, čímž odstraní riziko úrazu elektrickým proudem pro každého, kdo jde na střechu.
Zdroj: www.argos.cz /  14.12.2022